yoga en voetreflex Doesburg | Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy statement

Wie zijn wij

Het website-adres is: http://www.yogaenvoetreflex-doesburg.nl

WELKE GEGEVENS

YogaenVoetreflex-doesburg (hierna te noemen: Yoga en voetreflex) verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar cursisten:

naam; adres; telefoon; e-mailadres.

Betreffende gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie met betrekking tot yoga activiteiten. Daarbij worden bestaande en nieuwe cursisten gevraagd zich akkoord te verklaren met het gebruik van de gegevens door Yoga en Voetreflex. De toestemming wordt door Yoga en voetreflex gearchiveerd.

Yoga en voetreflex beschikt niet over z.g. Hoog risico gegevens zodat een Privacy impact assessment niet noodzakelijk is.

MET WELK DOEL

Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie; voor het innen van contributie en om de cursisten te informeren over Yoga en voetreflex gerelateerde zaken en voor het toezenden van informatie die het doel van Yoga en voetreflex  ondersteunt. In incidentele gevallen worden naam en adresgegevens van individuele cursisten gebruikt om mensen en/of instanties, die gericht belangstelling hebben voor Yoga en voetreflex, in contact te brengen met die leden.

De betreffende gegevens zijn het minimum waarover Yoga en voetreflex moet beschikken om haar doelstelling te realiseren. Daarmee is voldaan aan de eis ten aanzien van dataminimalisering.

Persoonsgegevens zullen op generlei wijze ter beschikking worden gesteld voor enig commercieel gebruik, van welke aard dan ook.

WAAR KOMEN GEGEVENS VANDAAN

Genoemde gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de cursisten zelf. Deze gegevens zijn  minimaal noodzakelijk om aan de doelstelling van Yoga en voetreflex te kunnen voldoen.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat de cursist de yogalessen volgt. Bij beëindiging van het volgen van de lessen worden de gegevens verwijderd en de digitale bestanden gewist.

Persoonsgegevens van oud-cursisten worden niet bewaard in het (digitaal) archief.

MET WIE WORDEN GEGEVENS GEDEELD

De cursisten lijst, met daarin de persoonlijke gegevens wordt niet gedeeld met derden.

Persoonsgegevens worden niet in de openbaarheid gebracht. 

WIE BEHEERT DE DATA

Yoga en voetreflex in de persoon van eigenaar A. Beunder beschikt als enige over de persoonlijke gegevens.

Betreffende functionaris zorgt voor adequate bescherming van de gegevens die zijn opgeslagen in de analoge en digitale administratie. De digitale gegevens worden beschermd door een up-to-date gehouden virusscanner en firewall van de provider.

De eigenaar A. Beunder van Yoga en voetreflex draagt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van de privacygevoelige gegevens.

RECHTEN VAN DE CURSISTEN

Cusisten kunnen ten allen tijde inzage krijgen in hun gegevens en/of hun gegevens  corrigeren dan wel laten verwijderen. In voorkomend geval volstaat een e-mail aan de eigenaar A. Beunder.

WIJZIGING

Yoga en voetreflex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.